De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Riksdag och regering

Regeringen har presenterat landsbygdspropositionen

I början av veckan presenterades landsbygdspropositionen, som bygger på betänkandet ”För Sveriges landsbygder” från förra året. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfvén redogjorde för propositionens innehåll. Med föreslås fördelas till bland annat näringslivsutveckling i glesbygden. Stödet till lanthandeln förslås utökas, och särskilda insatser planeras för landets mest utsatta kommuner. Lika förutsättningar i hela landet…

Läs mer

1,2 miljarder kr till landsbygden i höstbudgeten

Idag (den 7 september släppte regeringen nyheten om prioriteringar för landsbygden i höstens budgetförslag. Drygt 1,2 miljarder kr föreslås satsas på servicekontor, gröna jobb, företagande, utbildning och infrastruktur. Läs regeringens promemoria här: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/

Läs mer

Infrastruktur och integration – aktuella frågor med riksdagen

Småkom – med ordförande Peter och vice ordförande Eva i spetsen – har haft två intensiva dagar i riksdagen, då vi mötte sex av partierna under två dagar i april. Vi diskuterade bland annat infrastruktur och dess finansiering i bred bemärkelse. En tveksamhet råder hos många om den planerade satsningen på höghastighetståg, och den ”Sverigeförhandling”…

Läs mer

Bra samtal i riksdagen

Bra samtal i riksdagen SmåKoms arbetsutskott och sekreterare besökte riksdagens partier den 6-7 november. På vårt program stod servicefrågor, finansiering av uppgifter som staten ålägger kommunerna, skolan, satsningar på landsbygden i budgeten och bredband. Posten AB lämnar i allt högre utsträckning kommunerna. I Karlsborgs kommun skedde frånträdet den 1 oktober. Posten kommer att informera om…

Läs mer

Regeringen utreder kommersiell service till glesbygen

Kommersiell service i glesbygden är viktig. Men den offentliga servicen med apotek, post, arbetsförmedling, försäkringskassa, vård, skola och omsorg  måste också finnas för att en ort ska vara attraktiv.  SmåKom förordar att  Serviceutredningens förslag på servicekontor genomförs. Globala kommunikationsmöjligheter genom robust bredband liksom säkra telefonförbindelser är andra grundläggande förutsättningar för  företag och befolkning i glesbygd. Mer information om utredningen:…

Läs mer

Tydligare information om mobiltäckning

Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att föreslå hur operatörernas information till konsumenterna om mobiltäckning och mobiltelefoners mottagaregenskaper kan bli tydliga. Läs mera: http://www.regeringen.se/sb/d/17651/a/221174

Läs mer

En effektivare plan-och bygglovsprocess

Nu är remissomgången igång för utredningen om plan- och byggprocessen. Hela utredningen med bilagor finns nedan: http://www.regeringen.se/sb/d/16818/a/216293 SmåKom kommer att behandla ett yttrande vid styrelsemötet den 29 augusti.  

Läs mer

Strandskyddsdelegation för bättre tillämpning av reglerna

Regeringen har inrättat en strandskyddsdelegation som ska fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna. Anledningen är att det finns indikationer på att de nya reglerna om strandskydd som infördes 2009 och 2010 inte har tillämpats som det var tänkt. Det är lovande att bostadsminister Stefan Attefall  uttalar: det…

Läs mer