De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Styrelsen

SmåKom tillstyrker förslag i klimatutredningen

SmåKom har som remissinstans svarat på utredningen ”Vem har ansvaret?”, SOU 2017:42. Vi instämmer i stort i förslagen från utredningen om kommunens syn på skaderisken från klimateffekter, som införlivas i översiktsplanen. Vi motsätter oss att länsstyrelsen ska ha en kontrollerande funktion över kommunerna vad gäller den nya analysen av klimatskador. Beträffande de många involverade statliga myndigheterna,och…

Läs mer

Styrelsen: Verksamhetsplan och bredbandsdebatt

Årets sista styrelsemöte ägde rum i Stockholm den 10-11 december. Styrelsen fastställde prioriterade frågor – verksamhetsplanen för 2016, som utarbetades på höstmötet. Hela verksamhetsplanen kan läsas här.. En debattartikel om bredband antogs. Styrelsen sammanträder nästa gång den 11-12 februari 2016. Bredband 14 dec 2015

Läs mer

Fortsatt förtroende för styrelsen

På SmåKoms stämma i Charlottenberg, Eda kommun, omvaldes de tre som var i tur att avgå från styrelsen: Eva Johansson, Jan Bohlin och Anders Ljung. Peter Lindroth omvaldes till ordförande.  Övriga i styrelsen med ett års mandattid kvar är Kerstin Sjöström, Sven-Åke Draxten och Ann-Sofie Alm. På bilden syns hela den glada och handlingskraftiga styrelsen vid…

Läs mer

Strandskyddsdelegationen efterlyser kunskap

SmåKoms ordförande och sekreterare träffade strandskyddsdelegationen den 23 januari. I samtal med delegationens ordförande Lärke Johns, huvudsekreterare Patrik Åkesson och kommittéseketerare Emma Bjertén-Günther utbyttes tankar om strandskyddet och vi informerades om delegationens arbete, som går ut på att samordna information och kunskap om tillämpningen av strandskyddsreglerna. Man ska även bidra till förutsättningar för en nationellt…

Läs mer

Upphandlingsutredningen-yttrande

Upphandlingsutredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande. SmåKoms styrelse antog vid mötet i juni yttrandet, som bifogas nedan. Styrelsen konstaterar att utredningen gjort ett i många stycken gott. SmåKoms tidigare sekreterare Ronny Svensson har i varit med i referensgruppen och bidragit med våra synpunkter. Hela yttrandet återfinns nedan. Slutligt yttrande SOU 2013 12

Läs mer

Ann-Sofie Alm ny i styrelsen

Calill Ohlson, Askersunds kommun, avgick ur styrelsen vid SmåKoms stämma i Rättvik den 24 april. Ann-Sofie Alm från Munkedals kommun valdes in som ny ledamot. I övrigt omvaldes Peter Lindroth från Karlsborgs kommun till ordförande för ytterligare ett år. Jan Bohlin, Hagfors kommun, Kerstin Sjöström, Nordmalings kommun, omvaldes. Ett års manddattid återstår för Eva Johansson,…

Läs mer

Peter Norman presenterar förslag om förändringar i det kommunalekonomiska utjämningsystemet

Ny skatteutjämning från 2014 Finansmarknadsminister Peter Norman presenterade idag regeringens förslag till skattutjämningssystem, som planeras träda i kraft den 1 januari 2014. Förslaget bygger på utredningen ”Likvärdiga förutsättningar” som presenterades i april 2011. Om regeringens förslag godkänns av riksdagen kommer utredningens förslag inom kostnadsutjämningen att genomföras med enbart smärre justeringar. För att kompensera de kommuner…

Läs mer

SmåKoms svar på utredningen Vital kommunal demokrati

SmåKom har nu svarat på utredningen ”Vital Kommunal demokrati”, se yttrandet nedan. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande – Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) SmåKoms synpunkter på utredningens förslag 1. SmåKom säger ja till förslaget att minska antal fullmäktigeledamöter till minimum 21 i kommuner med upp till 8 000 röstberättigade och minimum 31 i kommuner med…

Läs mer