De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.

Prioriterade frågor - verksamhetsplan 2018

Bostadsfrågorna

I flera av de små kommunerna råder bostadsbrist. Invånare - inklusive nyanlända- behöver olika boendeformer för alla faser av livet. Svårigheter med finansiering, krav på nedskrivning och höga byggkostnader utgör de främsta hindren för bostadsproduktionen, men även alltför detaljerade regelverk.

Strandskyddsbestämmelsernas praktiska tillämpning hindrar utvecklingen i små kommuner. Länsstyrelserna tolkar och tillämpar det generella regelverket på olika sätt vid överprövningar.

För våra kommuners attraktionsvärde är möjligheten att bygga i lämpliga strandnära lägen en av de viktigaste byggstenarna.

Kommunal självstyrelse i strandskyddsfrågan, kombinerad med statliga bestämmelser om bevarande-andel, skulle bäst gynna utvecklingen i hela landet.

Finansiering för tillväxt och boende

Nya idéer och lösningar krävs inom finansieringsområdet. Affärsbankerna är på väg att lämna landsbygden; vi har redan kommuner helt utan bankkontor.

Företag och privatpersoner har svårigheter att få krediter på grund av att marknadsvärdesprincipen tillämpas in absurdum.

Nya finansiella instrument och institutioner krävs för att säkra landsbygdens behov. I både
Finland och Norge finns goda exempel. Vi föreslår en liknande lösning i Sverige genom att
ett samhällsuppdrag för fastighetsfinansiering ges till den statliga banken SBAB.

SmåKom vill särskilt påtala statens ansvar för finansiering när nya uppgifter läggs på kommunerna. Möjligheten till asymmetriska krav på kommunal medfinansiering bör övervägas. Staten måste väga in den samhällsekonomiska nyttan och styrkan med små, väl fungerande kommuner.

Service och statlig närvaro i hela landet

SmåKom arbetar för att offentlig och kommersiell service prövas i nya former. Småkom förordar en grundstruktur i medborgarservicen enligt Serviceutredningen (Lars Högdahl 2009:92), vilket vore lösningen för att trygga landsbygdens rättmätiga behov av både offentlig och kommersiell service.

SmåKom anser att det är positivt med ansatsen att återföra statliga jobb från Stockholm till övriga landet, vilket stämmer med riksdagens och regeringens avsiktsförklaring om decentralisering av statliga verksamheter.

Polisens närvaro i alla kommuner är av största vikt för medborgarnas trygghet.
Den genomförda omorganisationen har inte nått målet om förbättring av lokal polisnärvaro. Små kommuner har i stället upplevt en försämring.

SmåKom vill också understryka vikten av att hänsyn tas till den geografiska dimensionen liksom att mål för utryckningstider sätts

Infrastruktur, IT och digitalisering

Att vägar och järnvägar underhålls och byggs på lika villkor i hela landet är en överlevnadsfråga för landsbygden. Förmågan till finansiering, medfinansiering och förskottering får aldrig vara avgörande för om infrastruktur byggs och underhålls – utan den sammantagna samhällsnyttan. SmåKom ser positivt på en utökad medelsfördelning regionalt.

Infrastrukturen för vatten och avlopp kräver snara åtgärder i små kommuner. SmåKom bevakar frågan.

SmåKom är aktiv i bredbandsfrågan. Regeringens målsättning att sluta den digitala klyftan och erbjuda minst 100 Mbit/s för alla år 2025 kräver en större andel nationell finansiering, som vi föreslår tas från infrastrukturbudgeten. Myndigheters regelverk för stöd måste syfta till att förenkla fiberutbyggnaden på landsbygden.

Snabbt bredband är en grundläggande förutsättning för att en effektivisering och förbättrad service kan ske överallt genom digitala tjänster. SmåKom förordar en ansvarig minister för 
IT och digitalisering

Integration

För en lyckad integration krävs en god samverkan mellan regering, riksdag, statliga verk och myndigheter, länsstyrelser samt kommuner och landsting.

SmåKom verkar också för en bättre samordning på departementsnivå när det gäller statens krav på de små kommunerna, och att kommunerna får ett reellt inflytande redan i planeringsstadiet.

De invandrare och flyktingar som söker sig till eller redan finns i Sverige behövs i de mindre kommunerna. Det är nödvändigt att nyanländas kompetens snabbt tas tillvara och att utbildning på alla nivåer erbjuds så snart som möjligt efter ankomst.

Demografiska utmaningar - framtidens finansiering av välfärden

En långsiktighet och aktualitet krävs i utjämningssystemets parametrar och i statsbidragen för att säkra små kommuners möjlighet att möta förväntade demografiska förändringar

Livskraftiga gröna näringar

Staten måste ge gynnsamma förutsättningar för att bedriva och utveckla livskraftiga gröna näringar, något som är av stor vikt för hela landet.