De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Vad är SmåKom?

SMÅKOM - Ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige – ytmässigt tillhör denna kommungrupp de största kommunerna vi har – har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk – SmåKom – för att bättre kunna hävda sina intressen och föra en dialog om små kommuners angelägenheter med myndigheter, regering och riksdag. SmåKom har för närvarande (april 2018) drygt 70 medlemmar. Se vidare under medlemmar.

SmåKom  anordnar varje vår en rikskonferens, som arrangeras i olika kommuner. Kommunernas ledande politiker och tjänstemän träffas på de nationella konferenserna. SmåKom har sin föreningsstämma i samband med rikskonferensen.

I slutet av november varje år har vi också ett höstmöte i Stockholm. Där antas nästkommande års verksamhetsplan och budget.

De frågor som SmåKom drivit mest aktivt under åren är

 • de regionala fördelnings- och utvecklingsfrågorna
 • utformningen av skatteutjämningssystemet
 • den statliga regionalpolitiken
 • byggandet i gles miljö
 • landsortsregionernas krav på en bra offentlig service
 • IT-utbyggnaden och andra stora kommunikationsfrågor
 • de mindre kommunernas miljö- och demokratifrågor
 • strandskyddsfrågan
 • frågan om polisverksamheten på landsbygden
 • bankfrågorna och landsbygdens finansiella infrastruktur
 • offentlig upphandling och rättvisa villkor för även små företag.

SmåKoms arbete samordnas av en styrelse med sju ordinarie medlemmar. Uppgifter om styrelsen finns under ”KONTAKT”.

SmåKoms informationsbroschyr hittar du här. Smakom broschyr 2018