Bra samtal i riksdagen

SmåKoms arbetsutskott och sekreterare besökte riksdagens partier den 6-7 november. På vårt program stod servicefrågor, finansiering av uppgifter som staten ålägger kommunerna, skolan, satsningar på landsbygden i budgeten och bredband.

Posten AB lämnar i allt högre utsträckning kommunerna. I Karlsborgs kommun skedde frånträdet den 1 oktober. Posten kommer att informera om detta i slutet av november. En märklig ordning, tycker vi i SmåKom. Konsekvensen av att Posten inte längre finns på ort och ställe är att distributionen försenas. Det kan ställa till bekymmer för framför allt småföretagare. Frågan är också om Posten tummar på gällande direktiv om distribution av post fem dagar i veckan till alla hushåll.

Hos ett av regeringspartierna fick vi veta att utredning pågår om samdistribution av tidningar och post i större utsträckning. SmåKom välkomnar en större samordning av utskick.

Smakombild

Ann-Sofie Alm, peter Lindroth, Gunnar Andrén (riksdagsledamot fp), Kerstin Sjöström och Hilkka Eskelinen vid maktens centrum

Regering, riksdag och nationella myndigheter beslutar emellanåt i frågor som ger ekonomiska konsekvenser för kommunerna. SmåKom pekade på några exempel där statsbidragen inte höjts, trots ökade krav på bemanning och deltagande i olika aktiviteter från kommunernas sida. Ett nytt förslag kom upp: att alla beslut som myndigheter fattar och som påverkar kommunerna ekonomiskt ska gå genom riksdagen. Det skulle i alla fall ge riksdagen kontroll. Även en förordning som skulle träda i kraft vid årsskiftet håller på att revideras, så att kommunerna får ersättning för faktiska kostnader inom social verksamhet. Detta tack vare att en liten kommun visat på de orimliga konsekvenserna av den föreslagna förordningen.

SmåKom noterar att landsbygdsfrågorna är mer aktuella än tidigare. Många partier arbetar med landsbygdsprogram. Vi efterlyste en sammanfattning av satsningarna i budgeten, som vi har svårt att greppa då de finns på olika håll i det omfattande dokumentet.

Att alla boende i Sverige får robust bredband är en grundförutsättning för lika villkor för boende och företagande i hela Sverige. Då duger det inte att drygt 50% av befolkningen i städer har snabbt bredband – 100 mBit/s eller mer – men bara 9% på landsbygden. Den digitala klyftan ökar. SmåKom efterlyser ett nationellt helhetsgrepp i denna fråga, där även kommunerna är en viktig part. Det är inte bra att de nationella medlen till bredband tycks minska i kommande budget.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram