Bredbandsforum har haft sitt första möte med den nya styrgruppen under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Styrgruppen beslutade vid mötet att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska arbeta med kommunfrågor. Gruppen ska bland annat:

* verka för att fler kommuner tar fram bredbandsstrategier och stödja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågor,
* ta fram ett första förslag på index som mäter tillgången till bredband i Sveriges kommuner och
* inventera och synliggöra problem kring frågor som rör tillträde till kommunal mark.

Gruppen kommer att ledas av Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och landsting, och slutrapportering ska ske i november 2012.

- Kommunerna är nyckelaktörer för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås. I kommunernas arbete med att verka för ökad tillgång till bredband möts de dock inte sällan av utmaningar som måste hanteras. Dagens beslut innebär att Bredbandsforum kommer att stödja och bistå kommunerna i detta arbete, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

- Eftersom detta var den nya styrgruppens första möte har gruppen också enats om en ny gemensam avsiktsförklaring som sammanfattar vad Bredbandsforum är och vi vill uppnå med forumet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Bredbandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i regeringens bredbandsstrategi. I Bredbandsforums arbete ingår bland annat att utbyta åsikter och dela erfarenheter samt att uppmärksamma och identifiera möjligheter och hinder för utbyggnad av bredband. Forumet arbetar aktivt för att visa på goda exempel samt undanröja de hinder för bredbandsutbyggnad som identifieras.

SmåKom är inbjuden att delta i arbetsgruppen, och ser det som positivt att gruppen bildats. Att få fungerande, snabbt bredband i hela landet är en fråga som SmåKom prioriterar.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram