Tre Norrlandskommuner på besökskartan

Arvidsjaur, Norsjö och Malå besöktes efter midsommar. Vi – ordförande Peter och sekreterare Hilkka - träffade de tre ordförandena i kommunstyrelserna, tre kommunchefer och ytterligare några tjänstemän och politiker från kommunerna.

Kommunerna, som vardera har ett invånarantal på ca 6 500 (Arvidsjaur), ca 4 200 (Norsjö) och ca 3 100 (Malå), samverkar mycket med varandra och andra kringliggande kommuner. Det gäller allt från telefonväxel till miljö, bygg och räddningstjänst. Via kommunförbund och avtal sker också  samverkan.

Kommunerna har mycket produktion och förädling från basnäringarna mineral och skog. I Arvidsjaur är verksamheten med biltest stor och internationell.  I Norsjö har Bastuträsk sedan några år ett stort logistikcentrum för omlastning från lastbil till tåg. Malå är centrum för SGU, Statens Geologiska Undersökning.

Många utvecklingsmöjligheter finns i kommunerna, bland annat inom turismen, där nya verksamheter och konstellationer bildas.

Bostadsbristen motas genom att kommunernas bostadsbolag bygger och projekterar framför allt hyresbostäder. Få marknadsaktörer finns.

Det som är nödvändigt för en positiv utveckling är bland annat att infrastrukturen fungerar. Flygtrafik, vägar, järnvägar och snabbt bredband
måste finnas kvar och förfinas.

SmåKoms delegation fick med sig frågor att framföra till riksdagen och regeringen:

Företrädare för Arvidsjaurs kommun tillsammans med SmåKoms ordförande

Företrädare för Arvidsjaurs kommun tillsammans med SmåKoms ordförande

Norsjö kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

Norsjö kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

Malå Kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

Malå Kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

 

Lekebergs kommun expanderar

Den 3 juni var det dags för SmåKom att besöka Lekebergs kommun. Ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen träffade kommunledningen, som representerades av kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens andre vice ordförande Kjell Edlund och kommunchefen Ewa Lindberg.

Lekebergs kommun bröt sig ur storkommunen Örebro år 1995, och är idag
en expansiv kommun med ökande befolkning. Förra året tillkom 129 personer.
Över hälften av de 7 500 invånarna bor på landsbygden.

Som på många håll behöver bostäder byggas. Planering och projektering pågår. Här påtalas behovet av att vid nyproduktion av bostäder också få möjlighet att tillföra verksamhetslokaler, som skolor, som det också råder brist på.

Servicen på landsbygden berördes, och konstaterades att det är viktigt att behålla servicepunkter som butiker i byarna.

Lekebergs kommun samarbetar mycket med kringliggande kommuner i Närke. Bland annat har Sydnärkes kommunalförbund hand om miljö och renhållning, och Brandförsvaret täcker Norr- och Sydnärke.

Här framför kommunens företrädare att det borde skapas nya möjligheter för kommuner att samarbeta, som ett alternativ till kommunsammanslagningar. Bland annat köpa av tjänster mellan kommuner borde förenklas.

Vad är då fördelarna med en liten kommun? Framför allt närhet och engagemang, menar Wendla. Kommuninvånarna känner att ”kommunen, det är vi”! Detta illustrerades inte minst vid 20-årsjubileet förra året.

Lekeberg har också förmånen att ha en lokal sparbank. Det bidrar till att näringslivet blomstrar.

Frågan om fiber för snabbt bredband kommer upp. Eftersom Örebro län är nybliven region, håller bland annat rutiner för bredbands att arbetas fram. Lekeberg ser ett har sökt stöd för en fortsatt utbyggnad av fibernätet.

En ytterligare utmaning för framtiden är kommunens behov av kompetensförsörjning. Här skulle man vilja se möjligheter till samarbete kommuner emellan, i stället för konkurrens.

Slutligen samtalade vi vikten av mål och uppföljning av dem, så att man ser att skutan är på väg åt rätt håll. Något som verkar fungera väl i Lekebergs kommun.

2016-06-03 11.08.07

2016-06-03 10.27.21

Besöksmål i maj: Habo och Grums kommuner

I strålande vårsol anlände SmåKoms sekreterare till Habo kommun den 2 maj. Kommunen mötte upp med kommunstyrelsen ordförande David Svensson, 1 vice ordförande Thomas Werthen, 2 vice orförande Hans Jarstig och kommunchef Jan Sundman.

Habo kommun intar en särställning bland SmåKoms medlemskommuner, i positiv bemärkelse. Avstånden är korta och det är nära till Jönköping. Habo utvecklas positivt och det förds fler än det dör. Befolkningen har ökat till strax över 11 000, men i SmåKom får man vara med även om den magiska gränsen uppnås!

I Habo är arbetslösheten mycket låg, vilket innebär en viss utmaning i att kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Brist på arbetskraft finns både inom kommunala och privata verksamheter.

Antalet nyanlända är begränsat, men har ändå inneburit en viss ansträngning för de kommunala verksamheterna inom skola och förskola. Kommunens företrädare poängterar dock att  behoven löses efterhand.

Bostäder är en trång sektor, och kommunen planerar för ett ökat byggande. Tillgängliga villatomter går snabbt åt. Det attraktiva läget vid Vättern och närheten till Jönköping med goda kommunikationer ger en skjuts åt befolkningsutvecklingen.

När det gäller SmåKoms prioriterade frågor lyfter kommunen fram vikten av ett fortsatt reformerat strandskydd. Att underlätta byggande är angeläget. Infrastruktur diskuteras också ur ett nationellt perspektiv, liksom personal och rekrytering.

Grums kommun har i likhet med Habo en närhet till en större stad: Karlstad. Kommunstyrelsens ordförande Leif Haraldsson och kommunchef Annika Lomarker tar emot SmåKoms representanter, styrelseledamot Hans Jildesten och sekreterare Hilkka Eskelinen, den 9 maj. Också det en solig dag.

Leif börjar med att konstatera att läget är väldigt bra just nu, med stabil ekonomi och i övrigt god verksamhet. I Grums planeras för att bygga hyreshus. Finansieringen är ett problem, där det låga marknadsvärdet spökar. Dock behövs ett större utbud bostäder. Småhus går åt till inflyttande från framför allt Karlstad, och nuvarande hyresbestånd behöver uppgraderas. Strandskyddets uppluckring är en viktig fråga när det gäller att kunna erbjuda attraktiva bostäder.

Grums kommun har tagit emot ett begränsat antal asylsökande.  Eventuellt ska ett nytt boende öppnas. Det föranleder dock inte några större problem för kommunen. Däremot ser man bristen på personal i stort inom vård, skola och omsorg som en utmaning. Kommunerna bjuder över varandra, personalomsättningen är hög och verksamheterna störs av detta.

Kommunens representanter nämner att företagarna är mycket nöjda med den kommunala servicen. Kommunen jobbar proaktivt med möten med företagarna, och en tillit har vuxit fram. En ny kartongfabrik projekteras i kommunen. På bruket kommer ett antal arbetstillfällen dock  att försvinna, vilket kommunen jobbar på att kompensera för tillsammans med regionala företrädare.

Sammantaget har Habo och Grums en hel del gemensamma frågor att lösa. SmåKom kommer att arbeta vidare med dessa i våra  relationer med beslutsfattare och myndigheter på nationell nivå.

2016-05-02-15.47.19 2016-05-11-11.16.18

Välkommen, Färgelanda kommun!

SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner. 

Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan 

för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre förutsättningar att arbeta med för våra medlemmar angelägna frågor. 

Vi välkomnar Färgelanda kommun! 

Ännu inte medlem? Kontakta kansliet så ordnar vi det! 

Kontaktuppgifter här

Medlem nr 64 – Munkfors kommun

SmåKoms styrelse har glädjen att välkomna Munkfors kommun i Värmland som medlem. Beslut fattas på styrelsen den 4 juni.

Här kan du läsa mer om Munkfors:
http://www.munkfors.se/showpage.asp

Många medlemmar ger tyngd och styrka.   Vill din kommun också bli medlem? Kontakta kansliet!

 

Ann-Sofie Alm ny i styrelsen

Calill Ohlson, Askersunds kommun, avgick ur styrelsen vid SmåKoms stämma i Rättvik den 24 april. Ann-Sofie Alm från Munkedals kommun valdes in som ny ledamot.

I övrigt omvaldes Peter Lindroth från Karlsborgs kommun till ordförande för ytterligare ett år. Jan Bohlin, Hagfors kommun, Kerstin Sjöström, Nordmalings kommun, omvaldes. Ett års manddattid återstår för Eva Johansson, Svenljunga kommun, Anders Ljung, Kinda kommun och Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun.

Styrelsen

Nya medlemmar – Malå och Sorsele kommuner

Årets sista styrelsemöte hölls 11-12 december i Sveriges största kommun, Stockholm, med 880 008 invånare*) Styrelsen beslutade bland annat att som medlemmar i SmåKoms vänförening anta två av Sveriges mindre kommuner, Malå med
3 202*) invånare och Sorsele med 2 688*) invånare.

I styrelsen behandlades vidare remissvar på Boverkets utredning om Bostadsförsörjningslagen. Synpunkterna ska lämnas till Socialdepartementet senast den 18 januari 2013.

En mediestrategi ska tas fram för SmåKom, beslutade styrelsen också. Arbetet påbörjas nu.

Styrelsen fick information från SKL genom avdelningschef Gunilla Glasare, som tog upp byggkravsutredningen, bestämmelser om byggande och buller, arbetet med strandskydd, regionaliseringsfrågan och kommunikationssystemet RAKEL.

Styrelsen träffas igen den 21 januari 2013.

Gunilla Glasare, SKL, informerar.
Gunilla Glasare, SKL, informerar.
Styrelsen den 12 december 2012: Sven-Åke Draxten, Eva Johansson, Calill Ohlson, Jan Bohlin, Peter Lindroth.
Styrelsen den 12 december 2012: Sven-Åke Draxten, Eva Johansson, Calill Ohlson, Jan Bohlin, Peter Lindroth.

 
*) befolkningstal 2012-11-01

Storfors kommun - medlem nummer 62!

Storfors kommun, Värmland, kommer att antas som medlem i SmåKom vid styrelsens möte i november. Därefter är det 62 aktiva kommuner i vår vänförening. Vi hälsar Storfors välkommen i arbetet för små kommuners fromma.

Är Din kommun ännu inte medlem? Gå in under fliken Medlemmar för information om medlemskap.