SmåKom i media i mars

Småkoms ordförande Peter Lindroth har intervjuats av Kommuninvests tidning Dialog. Den djuplodande intervjun kan läsas via länken:

http://kommuninvest.se/intervjumedpeterl/

Tidningen Land uppmärksammade i sitt senaste nummer SmåKoms yttrande över utredningen ”För Sveriges landsbygder”. Se artikeln via länken nedan.
http://land.se/landkoll/remissvaren-pa-ny-politik/#.WNvJU2On84o.facebook

Statens ersättning till kommunerna haltar

I vissa fall täcks inte kostnaderna för ensamkommande barn av de statliga schablonerna. Läs hela artikeln nedan:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeppna-hjaertan-hjaelper-inte-ensamma-flyktingbarn-10527

Studieresa till Finland

Den 28 augusti åker SmåKoms styrelse på några dagars studieresa till Finland. Vi besöker Finlands kommunförbund och den lilla kommunen Ingå utanför Helsingfors. På programmet står bland annat

information om den pågående kommunreformen i Finland, den finländska skolans arbetssätt, systemet för bostadsfinansiering och strandskyddsfrågor. Ingå kommuns hemsida:

http://www.inga.fi/hemsida/sv_FI/

Svar från Telia angående nödrop av mobil täckning

Kommunchef Anders Andersson i Strömsunds kommun har fått svar på sitt nödrop som SmåKom tidigare informerat om, med stora brister i mobiltäckning och Internet i Strömsunds kommun:

"Hej Anders,

Jag ska kontrollera om det är något vi kan göra omedelbart och kortsiktigt för att förbättra situationen då jag inte heller är nöjd om vi inte kan prestera den kapacitet som krävs och efterfrågas. Tyvärr är det inte säkert att det räcker med att utöka ”radiokapaciteten” i området utan det kan krävas utbyggnad även av förbindelserna till basstationerna (transmission). Det kan ta längre tid att åtgärda då det kräver grävarbeten och installation av fiber eller radiolänk.

Som vi presenterade på seminariet har vi dock redan påbörjat en miljardsatsning på utbyggnad av 3G/4G täckningen i Sverige så att vi ska kunna erbjuda högre datahastigheter och kapacitet på alla ställen man idag kan ringa. Vi vill se till att alla i Sverige får tillgång till de tjänster som 3G och 4G kan erbjuda.

I satsningen ingår att bygga ut förbindelserna till basstationerna och därmed kommer även kapaciteten i vårt 2G/GSM nät att ökas. Eftersom vi gör det möjligt att använda 3G/4G kommer även en stor del av trafiken flytta från 2G och lasten på 2G nätet kommer att minska. Så satsningen kommer ge stor effekt för alla kunder, oavsett om man har en gammal telefon, ny telefon, modem eller en betalterminal.

Vår satsning löser förstås inte de akuta problemen ni har redan idag och jag kan tyvärr inte heller presentera en exakt tidplan för när Frostviken får 3G och 4G. Jag hoppas dock att det är någon tröst att vi redan påbörjat arbetet med att se till att 99% av Sveriges befolkning ska ha 4G nästa år och att man ska nå 3G och 4G på mer än 90% av Sveriges yta under 2015.

Jag kommer som sagt kontrollera om det är något vi kan göra akut för att förbättra situationen!

Med vänliga hälsningar

Tommy Ljunggren, VD

TeliaSonera Mobile Networks AB"

Fortsatt fokus på modernare strandskydd

Nu är SmåKom med i referensgruppen för utvärdering av strandskyddet. Ett första möte hålls den 4 mars. Vi hoppas kunna påverka beslutsfattarna så att utvecklingen av strandnära lägen i små kommuner tar fart! Se länk:

http://www.regeringen.se/sb/d/15767/a/206506

God tillgång till poliser i hela landet?

Se interpellationsdebatten i Riksdagen den 2 oktober
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H0103&doctype=ip

Små leverantörer svårfångade

Tidningen Land Lantbruk:
Kommuner vill köpa lokal mat – men får inte svar från leverantörerna

I Land Lantbruk nr 37/7 september finns en läsvärd artikel om offentlig upphandling. Där beskrivs svårigheterna för kommunerna att få svar från sina leverantörer när man vill upphandla mat lokalt.  Läs mera:

http://www.lantbruk.com/lantbruk/svart-fa-sma-producenter-att-svara-pa-upphandling