De små kommunernas samverkan

Riksdag och regering

Strandskyddsdelegation för bättre tillämpning av reglerna

Regeringen har inrättat en strandskyddsdelegation som ska fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna. Anledningen är att det finns indikationer på att de nya reglerna om strandskydd som infördes 2009 och 2010 inte har tillämpats som det var tänkt. Det är lovande att bostadsminister Stefan Attefall  uttalar: det…

Läs mer

Bostadsbrist på många håll

Vid samtalen med kristdemokraterna den 21 mars togs bland finansieringsfrågan upp. När bostäder ska byggas och företag ska generationsväxla, stöter det på hinder eftersom bankerna inte vill finansiera i små orter och på landsbygden. Kan det lösas genom till exempel statliga lånegarantier? Kan man efterlikna Finlands och Norges modeller med statsgarantier och ”Husbank”?  Bostäder är…

Läs mer

SmåKoms synpunkter på inkomstutjämningen

SmåKom har yttrat sig över förslaget till inkomstutjämning. Vi tillstyrker att den ingår som en del av skatteutjämningspaketet, men anser samtidigt att det är tveksamt att ge en miljard till företrädesvis lågskattekommuner i Stockholmsområdet, som inte längre får otillbörlig ersättning i kostnadsutjämningens barnomsorgsdel.  SmåKom anser också att en uppföljning bör säkras i det nya systemet…

Läs mer

Mera från riksdagen

På bilden Peter Lindroth, Hilkka Eskelinen och Kerstin Sjöström från SmåKom tillsammans med Anette Åkesson och Ulf Berg, riksdagsledamöter för Moderaterna, under torsdagens överläggningar. Bland annat talade vi om att en proposition om skatteutjämningen planeras till hösten. Vårens budgetproposition kommer i slutet av april, men den innehåller sannolikt inga särskilda satsningar på kommunsektorn. SmåKoms ordförande…

Läs mer

Rapport från riksdagen

Nu är vi mitt inne i våra samtal med riksdagens partier. Under gårdagen mötte vi Sverigedemokraterna och Folkpartiet. Idag står Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna på tur. På torsdag träffar vi Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet träffar vi i nästa vecka. Vi har pratat om kommunernas ekonomi. Hur kommer vårbudgeten att se ut för kommunernas del? Vilken effekt…

Läs mer

Utredning föreslår förbättringar av den offentliga upphandlingen

Regeringens särskilda utredare Anders Wijkman lämnade tisdagen den 5 mars Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling. Utredningens uppdrag har varit att ta fram underlag för att göra den offentliga upphandlingen mer effektiv. SmåKom har deltagit i utredningens referensgrupp. Läs mera här

Läs mer

Förslag till sänkta byggsanktionsavgifter

SmåKom besvarade i höstas en remiss om förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338). Yttrandet i sin helhet finns att läsa här. Sammanfattning av våra synpunkter: – Det är positivt med en generell sänkning av byggsanktionsavgifterna. En tydlig presentation av de nya avgifternas storlek efterfrågas. – Det är nödvändigt…

Läs mer

Minus 14 000 statliga jobb på landsbygden

Tidningen Riksdag & Departement redovisar en rapport från Riksdagens utredningstjänst, som visar att landsbygden missgynnats under senare år vad gäller statliga jobb på landbygden. Dessa har minskat. Läs hela artikeln här!

Läs mer