De små kommunernas samverkan
Glöm inte anmäla dig till SmåKoms konferens 25-27 april

Yttranden

Yttrande över SOU 2016:1 – Statens bredbandsinfrastruktur som resurs

Sammanfattning • SmåKom föreslår att en heltäckande fiberutbyggnad inklusive accesnät prioriteras i statsbudgeten genom att förslagsvis tio miljarder kronor avsätts per år under fem år. Medlen tas lämpligen genom omprioritering av infrastrukturbudgeten. • SmåKom föreslår att Post- och Telestyrelsen (PTS) utan dröjsmål får ett tidsbestämt uppdrag att kartlägga fiberkabeltillgången i Sverige, och att alla som…

Läs mer

Styrning över statlig fiber bristfällig

SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:1, Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. Utredningen slår fast att styrning saknas från statens sida. Oklarhet råder också om omfattningen av statlig fiber, och i vissa fall om var den finns och hur den utnyttjas. SmåKom föreslår därför att – en heltäckande fiberutbyggnad inklusive accesnät prioriteras i statsbudgeten…

Läs mer

EU och kommunernas bostadspolitik

Styrelsen ha antagit ett yttrande över utredningen ”EU och kommunernas bostadspolitik”. Den handlar om hur statsstöd kan användas till bostadsproduktion. Även Sveriges bostadsmarknader belyses.  Hela yttrandet finns att läsa här.

Läs mer

Nytt förslag till kommunallag – yttrande på gång

SmåKoms styrelse kommer i god tid före remisstidens utgång – den 30 oktober – att ta ställning till utredningen ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24.  Förslaget till yttrande kommer att skickas ut till medlemskommunerna och även läggas ut på webben. En lagteknisk översyn görs, som också innefattar en språklig modernisering.  Så här sammanfattas förslaget av…

Läs mer