De små kommunernas samverkan

Yttranden

EU och kommunernas bostadspolitik

Styrelsen ha antagit ett yttrande över utredningen ”EU och kommunernas bostadspolitik”. Den handlar om hur statsstöd kan användas till bostadsproduktion. Även Sveriges bostadsmarknader belyses.  Hela yttrandet finns att läsa här.

Läs mer

Nytt förslag till kommunallag – yttrande på gång

SmåKoms styrelse kommer i god tid före remisstidens utgång – den 30 oktober – att ta ställning till utredningen ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24.  Förslaget till yttrande kommer att skickas ut till medlemskommunerna och även läggas ut på webben. En lagteknisk översyn görs, som också innefattar en språklig modernisering.  Så här sammanfattas förslaget av…

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

SmåKom har i slutet av juli yttrat sig angående utredningen SOU 2014:14, som handlar om att göra PBL-överprövningen rättssäker och effektiv. Sammanfattning av våra synpunkter på förslagen i utredningen:   ·      Förändrad instansordning för överklagade plan-och byggbeslut: SmåKom ser positivt på förslaget att kommunala beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna.…

Läs mer