SmåKom har i slutet av juli yttrat sig angående utredningen SOU 2014:14, som handlar om att göra PBL-överprövningen rättssäker och effektiv.

Sammanfattning av våra synpunkter på förslagen i utredningen:

 

·      Förändrad instansordning för överklagade plan-och byggbeslut: SmåKom ser positivt på förslaget att kommunala beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna. Småkom anser att även Högsta domstolen kan utgå ur instansordningen.

·      Prövning av överklagade kommunala beslut om bygglov, andra lov och tillsyn: SmåKom är mera tveksam till att prövningsordningen kan bli effektivare om hanteringen koncentreras till de 12 länsstyrelser som har miljöprövningsdelegation. I bygglovsärenden behövs ofta fältbesök för att göra en bra bedömning och det blir svårare med längre avstånd.

·      Resurser: SmåKom förutsätter att domstolar som får ökad arbetsbörda också får tillräckliga resurser så att förändringen verkligen får avsedd effekt.

·      Styrning: En målsättning för handläggningstider som också omfattar domstolarna bör fastställas och följas upp av regeringen för att säkerställa genomströmningen.  Bestämmelser passar in här om att större samhällsviktiga projekt, främst bostäder, ska behandlas i skyndsam ordning.   

Läs hela yttrandet här: PBL SOU 2014 14 yttrande slutlig

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram