"Uttalanden antagna på SmåKoms rikskonferens"

SmåKom kräver att:

Offentlig service i olika former är avgörande för människors möjligheter att bo och verka i alla delar av landet.

Regeringen utsåg i maj 2007 en särskild utredare, Lars Högdahl, med uppgift att utreda ”Utveckling av lokal service i samverkan”. Efter att ha lämnat två delbetänkanden lämnade utredaren sitt slutbetänkande ”Se medborgarna – för bättre offentlig service” (SOU 2009:92) till regeringen i november 2009.

Slutbetänkandet hade ett tydligt medborgarperspektiv. Medborgarna i alla delar av landet ska ha god och likvärdig tillgång till offentlig service. Huvudförslagen gällde en struktur för teknikstödd och personligt betjänad service i samverkan mellan kommunerna och de statliga myndigheterna. Vidare föreslogs former för styrning av serviceutvecklingen.

Utredarens förslag mottogs mycket positivt av kommunerna vilket bland annat gavs uttryck för i ett remissutlåtande som gjordes gemensamt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SmåKom samt organisationen Hela Sverige Ska Leva (HSSL). I detta unika utlåtande ställde sig dessa tre parter helt bakom utredarens förslag.

Kommunerna var, och är fortfarande, positiva till att på alla sätt och efter bästa förmåga medverka till gemensamma lösningar för att möta medborgarnas behov av offentlig service. För våra mindre kommuner är detta en oerhört angelägen fråga. Om våra invånare inte kan erhålla service av olika slag, såväl offentlig som privat, på sin hemort försvåras möjligheten för dem att bo kvar. Den negativa befolkningsutveckling som många kommuner tyvärr befinner sig i riskerar därmed att accelerera än mer.

Vi har svårt att förstå att regeringen efter snart två och ett halvt år ännu inte har beslutat sig för att realisera utredarens förslag. Vari består problemet? Hela kommunsektorn står bakom förslaget och vi är beredda att göra en kraftfull insats men vi klarar det inte själva. Även de statliga myndigheterna måste medverka.

Menar regeringen något med devisen att hela landet ska leva så är det verkligen hög tid att skrida till verket nu!

Uttalande antaget av
SmåKoms Rikskonferens
i Lundsbrunn den 27 april 2012

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram