De små kommunernas samverkan
Nästa Höstmöte i Bromma 22-23 november.

Ensamkommande barn: Ersättningar, placering och sysselsättning

Småkoms styrelse har antagit bifogade yttranden om en promemoria om planerade ändringar i ersättningar till kommuner för ensamkommande barn och unga.. Vi har även yttrat oss över en departementsskrivelse i frågan om placering och sysselsättning av samma grupp. 

Vad gäller ersättningar, är vi positiva till en schablonering som syftar till mindre byråkrati. Dock är vi mycket kritiska till att beloppen föreslås sänkas till lägre nivåer än nuvarande konstaterad genomsnittlig kostnad. Vi anser också att handläggningstiden hos Migrationsverket måste kortas. 

Beträffande sysselsättning stödjer vi en överflyttning av ansvaret från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen. Vi anser också att det är bra att det ska finnas en särskild överenskommelse för placering i annan kommun. 

Yttrandena bifogas nedan.

Yttrande DS 2016 21 10 aug 2016 Yttrande PM ers syst EKB 10 aug 2016

Dela gärna!