Sveriges kommuner och landsting (SKL) höll den 1 februari ett möte med företrädare för kommuner, kommun- och regionalförbund med anledning av den nya programperioden
2014-2020 för EU-stöd. Syftet är att få synpunkter som kan ges till aktuella departement och tas med i beslutsgången.

Strukturfonderna, som består av social- och regionalfonderna, har funnits under flera programperioder och pengar från dem har använts till många projekt i Sverige. Makten över fondernas medel ligger idag på förvaltningsmyndigheterna, som är Tillväxtverket för regionalfonden och ESF-rådet för sociala fonden.

Dagens möte syftade också till att se hur det lokala inflytandet skulle kunna stärkas under
den nya programperioden, bland annat vad gäller ägandet av projekten på regional och lokal nivå.

Inledningsvis fick vi höra hur man förbereder den nya programperioden nationellt och på
EU-nivå. Det blir mera fokus på mätbara resultat och att satta mål nås. Man strävar också efter att samordna strukturfonderna med landsbygdsutveckling och havs- och fiskepolitik, med ett regelverk för alla fonder. Även mindre byråkrati är ett mål.

Några problem som upplevs lokalt/regionalt:

Efter att förmiddagen ägnats åt nuläget var eftermiddagen framtidsinriktad.

Frågeställningarna rörde

Förvaltande myndighet – lokalt, regionalt eller centralt?
Hur sker förankring till regional utvecklingsstrategi så att önskad utveckling uppnås?
Hur följer vi upp projektens mål och resultat? Vad lär vi oss av projekten?
Vår roll på kommunnivå?
Frågorna diskuterades i grupper. Många synpunkter framfördes. En sammanställning kommer ut före nästa möte, som hålls den 20 mars. Fortsättning följer!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram