Det var huvudfrågan när SmåKom mötte riksdagens partier den 6-8 mars. Efter signalerna om att Alliansen hoppat av förhandlingarna, har oron varit stor hos våra medlemmar om att det inte blir något resultat av utredningen ”För Sveriges landsbygder”.  Betänkandet redovisades den
4 januari 2017, och många av de 75 förslagen som presenterades av en enig parlamentarisk kommitté upplevdes som utvecklande och positiva för Sverige.

Under partibesöken fick vi veta, att det kommer en proposition den 20 mars. Den 5 juni är det dags för debatt och beslut i riksdagen, och först då får vi utfallet. Vi kommer dock att med stort intresse ta del av innehållet i den proposition som vi inom kort har tillgång till.

Samtal fördes också med partierna om den utredning som pågår om kostnadsutjämningen. Det är viktigt att alla parametrar är så uppdaterade som möjligt, anser vi. Där finns en förbättringspotential, också vad gäller enkla mått som befolkning.

Slutligen berörde vi problemen med långsamma statliga instanser och myndigheter. Det hämmar utvecklingen överallt, men kanske blir konsekvenserna extra stora i små kommuner, när exempelvis Lantmäteriet tar år på sig att besluta i ärenden rörande industriell expansion.
Även rättsliga prövningar drar ut på tiden, då man handläggning av överklaganden skjuts upp utan att någon bestämd tid för beslut meddelas. Exemplet gällde bygglov för ett företag.
Moderaterna hade några frågor till SmåKom, som dryftades:

- Har rekvirerade ersättningar från Migrationsverket betalats ut till kommunerna? Vi konstaterade att läget är bättre än tidigare, men det tar ännu orimligt lång tid att få betalt. Kommuner ligger fortfarande ute med miljontals kronor. I handläggningen kan också ersättningar som äskas få avslag, på grunder som kommunerna har svårt att förstå.

- Kostnaderna för personlig assistans: Här sker en övervältring av kostnader till kommunerna efter Försäkringskassans ändrade praxis. I SmåKoms enkät i frågan uppger många kommuner en ökning av kostnaderna med miljontals kronor.

 

Vi träffade drygt 20 riksdagsledamöter under våra dagar i Stockholm. Det är alltid givande att träffa våra folkvalda, och vi gläder oss åt att kunna samtala informellt om viktiga frågor ett par gånger om året.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram