SmåKom var i september tillsammans med Helas Sverige ska leva och LRF inbjuden till ett samtal om uppföljning av EU:s landsbygdprogram. Initiativet till samtalet hade tagits av Iréne Oskarsson, ordförande i riksdagens utskottsgemensamma grupp för uppföljningen. Vissa stöd behandlades: stödet till mikroföretag, grundläggande tjänster och  biogasproduktion.

Från organisationernas sida framfördes framför allt att byråkratin kring EU-stöden är alltför komplicerad med många myndigheter inblandade, liksom en rigorös uppföljning av beviljade stöd. Det är sannolikt ett skäl till att stödet för mikroföretag inte används till fullo.  Lönsamhetsproblem med biogasprojekt togs också upp. Det är svårt att få kalkylen för produktionen att gå ihop för närvarande.

”Grundläggande tjänster” har på ett positivt sätt bidragit till bland annat bredbandsutbyggnad.

Gruppen har nu publicerat resultatet av sitt arbete inklusive samtalen, där våra synpunkter vävts in.  Läs informationen från regeringen nedan:

 

Pressmeddelande

Landsbygdsprogrammet positivt för landsbygdens utveckling

Det svenska landsbygdsprogrammet kan förenklas och myndigheternas handläggning vidareutvecklas. Det är en slutsats när miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet har följt upp programmet. Programmet upplevs dock som positivt för landsbygdens utveckling. Detta även om programmet antagligen inte kommer att nå ända fram till målen.

Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till 2013. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Utskotten har särskilt följt upp resultaten av stöd till mikroföretag, grundläggande tjänster som dagligvaruhandel och bredbandsutbyggnad och stöd till biogasproduktion. Ledamöter från alla riksdagspartier har varit med i uppföljningsgruppen.

Uppföljningen visar att resultaten upplevs som positiva för landsbygdens utveckling, men programmet kommer antagligen inte att nå ända fram till målen för åtgärderna:

Stödet till mikroföretag är viktigt för utvecklingen av företag, men det är svårt att peka på mätbara resultat.

Det var i början svårt att få in ansökningar som passade in i stödet till grundläggande tjänster.

Stödet till biogasproduktion är i flera fall avgörande för företagens investeringsbeslut, men det finns problem med biogasens lönsamhet. Efterfrågan på stödet är dessutom större än tillgången på pengar.

Uppföljningsgruppen konstaterar att det i dagsläget är för tidigt att slå fast vilka slutresultat som landsbygdsprogrammet kommer att ge. Gruppen betonar att det också är viktigt att uppmärksamma resultat som inte är enkla att mäta.

Behövs samverkan och samordning

Uppföljningsgruppen menar att landsbygdsprogrammet kan förenklas och myndigheternas handläggning vidareutvecklas. Det behövs samverkan och samordning mellan myndigheternas insatser och en förbättrad samordning mellan de olika stöden till landsbygden. Det är viktigt att det blir enklare att ansöka om stöd för att minska risken att de som söker gör fel. Det är också viktigt att myndigheterna förbättrar sin hantering av stöden.

Landsbygdsprogrammet har gjort att landsbygdsfrågor uppmärksammats på olika sätt. Landsbygden är en resurs för hela Sveriges utveckling, och uppföljningsgruppen anser att det är viktigt med ett långsiktigt arbete för landsbygdsutveckling. Det är också viktigt med lokalt deltagande och regional anpassning, och det är betydelsefullt att staten har ett brett synsätt på landsbygdens möjligheter till utveckling.

För mer information

Ledamöter i den utskottsgemensamma uppföljningsgruppen har varit följande: 

Dokument

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR4 Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet 

Magnus Korkala
Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000

 

Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Telefon: 08-786 40 00(växel) www.riksdagen.se 
Frågor om riksdagen Telefon: 020-349 000 E-post:riksdagsinformation@riksdagen.se

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram