De små kommunernas samverkan

Lättnader i LIS-lagstiftningen föreslås av SmåKom

SmåKoms styrelse har vid sitt styrelsemöte den 26 oktober antagit ett yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse

 Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnäraläge
Naturvårdsverket presenterar där några ändringar i ordalydelser. SmåKom anser att dessa små ändringar varken gör till eller från vad gäller möjligheterna att kunna utveckla strandnära lägen genom LIS-kriterierna. Vi har egna förslag till mera långtgående författningsändringar. Vi har fått många goda idéer i det utkast till yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting SKL) arbetar med, och som planeras antas av SKL:s styrelse den 16 november.
Hela vårt yttrande kan läsas här. LIS oktober 2018 slutlig

Dela gärna!