SmåKoms styrelse kommer i god tid före remisstidens utgång - den 30 oktober - att ta ställning till utredningen ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24. 

Förslaget till yttrande kommer att skickas ut till medlemskommunerna och även läggas ut på webben. En lagteknisk översyn görs, som också innefattar en språklig modernisering. 

Så här sammanfattas förslaget av regeringen: 

"Förbättrade förutsättningar för en professionell verksamhet 

• Kommun- och landstingsstyrelsen ska kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet
• Verksamhet i egen regi ska följas upp på samma sätt som verksamhet som utförs av privata utförare
• De anställda ska ges en tydligare roll i lagen
• Kommun- och landstingsdirektörens uppgifter ska i varje kommun och landsting fastställas i en instruktion
• Möjligheterna att utse styrelseledamöter utan partipolitisk bakgrund i kommunala aktiebolag ska öka 

Stärkt rättssäkerhet och kontroll 

• Företag och ideella föreningar ska kunna överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning
• Lagen ska skärpas så att olagliga beslut inte verkställs
• Förtroendevalda revisorer ska vara kvar, men ordförande som utses ska väljas från den politiska minoriteten
• Beslut ska anslås på en anslagstavla på den kommunala webbplatsen i stället för på en fysisk anslagstavla 

En tydligare koppling mellan EU och kommunerna

• Kommuners och landstings möjligheter att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse ska förtydligas
• Det ska tydliggöras att kommuner och landsting ska verka för konkurrensneutralitet och följa EU:s statsstödsregler 

Försöksverksamhet med majoritetsstyre 

• Kommuner och landsting ska under nästa mandatperiod på försök kunna införa majoritetsstyre"

Förslaget är till viss del en anpassning till rådande praxis. Bland annat föreslås ett slopande av skyldighet till information i ortstidningar, när anslagstavlan blir digital. Som nämns föreslås kommundirektörens grundläggande uppgifter anges i lagen, under ett nytt kapitel med rubriken ”Anställda”.  Det konstateras också i utredningen att samverkan mellan kommuner är vanlig och ökar i omfattning. Inga nya instrument för samverkan föreslås dock, utöver dem som finns, främst gemensamma nämnder och kommunalförbund. 

Utredningen är drygt 1 000 sidor lång, och kan läsas nedan: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201524/

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram