Nedan ett utdrag från och länk till mera information om 2013 års dialogmöten om mobiltäckning:
Samarbete mellan offentliga och privata aktörer kan leda till ytterligare utbyggnad av mobilnät. Det kan gälla frågor om marktillträde, elförsörjning och fiberanslutning. Det är en slutsats av de dialogmöten om täckning och kapacitet som Post- och telestyrelsen (PTS) arrangerat under hösten.

PTS har under 2013 haft regeringens uppdrag att arrangera dialogmöten om mobiltäckning och kapacitet. Ett nationellt och fem regionala dialogmöten har hållits under hösten, med deltagande av telebolag, länsstyrelser, regionförbund, kommuner, Bredbandsforum och andra regionala intressenter. I dag lämnar PTS en rapport till regeringen med sina erfarenheter av de genomförda dialogmötena.

Mötena har både fokuserat på hur täckningen i mobilnäten kan bli bättre och hur utbyggnad ska kunna komma till stånd i områden som saknar täckning. En slutsats av dialogmötena är att en samverkansmodell för utbyggnad skulle kunna ge resultat. Enklare och snabbare tillgång till mark, bygglov, elförsörjning samt fiberanslutningar skulle kunna resultera i en kommersiell utbyggnad utöver den som i dag anses lönsam av telebolagen.

PTS anser att dialogmötena gett upphov till en rad goda idéer och ser positivt på att det i vissa regioner nu förekommer initiativ för att fortsätta dialogen mellan regionala intressenter och telebolag.

Det pågår också ett arbete inom regeringens Bredbandsforum, i en av PTS ledd arbetsgrupp som fokuserar på utbyggnad av mobilnätsinfrastruktur för mer täckning och kapacitet. Också i denna arbetsgrupp diskuteras privat-offentlig samverkan som en möjlighet att få kommersiella krafter att bygga mer.

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2013/Samverkan-kan-ge-ytterligare-mobilnatsutbyggnad/

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram