Nedan redovisas den remiss som SmåKom skickade till Finansdepartementet 2012-01-12

Remissvar - Spara i goda tider (SOU 2011:59)

SmåKoms synpunkter
1.    SmåKom säger nej till utredningens förslag om en kommunstabiliseringfond med föreslagen finansiering.

Stabiliseringspolitiken och dess finansiering är ett statligt ansvar. Utredaren påpekar att en anpassning av de generella statsbidragen vid behov  vore att föredra framför en fond. Detta förslag ”har dock inte legat inom direktivens ram”.

SmåKom instämmer i bedömningen att en stabilisering kan åstadkommas genom konjunkturanpassade statsbidrag. För övrigt anser SmåKom att en generell nivå på lägre än 2,2 procents tillväxt är ett för grovt verktyg vid bedömning av enskilda kommuners behov. Förutsättningarna att klara sig varierar och beror på en mängd parametrar, som exempelvis en kommuns befolkningstal, geografiska läge, infrastruktur m.m.

2.    SmåKom säger ja till en kommunal, lokal resultatutjämningsreserv. Genom resultatutjämningsreserven kan hela konjunkturcykeln hanteras bättre lokalt och en flexibilitet uppnås, då kravet på balans förlängs från nuvarande årsbasis till att omfatta en konjunkturcykel.

Någon ökad detaljeringsgrad i resultaträkningen vid avsättning till, eller ianspråktagande av, reserverade medel anser vi inte behövs, utöver normal information i balans- och de år då en kommun uppnår ett resultat som uppfyller målet för långsiktigt hållbar ekonomi.

Bakgrund
Utredaren Clas Olsson har i utredningen ”Spara i goda tider” haft uppdraget att
–    föreslå möjliga förändringar i nuvarande regelverk för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting, t ex avseende det kommunala balanskravet, och i regelverket för den ekonomiska redovisningen.

–    lämna förslag till ett system för stabilisering av kommunsektorns intäkter över en konjunkturscykel.
Utredningen är föranledd av den förra finanskrisen, då staten betalade ut extra statsbidrag till kommunerna, i huvudsak för att hålla uppe sysselsättningen.
Utredarens förslag och överväganden
1.    En kommunstabiliseringsfond inrättas. Bidrag ges när den nominella tillväxten av det kommunala skatteunderlaget understiger 2,2 procent. Fonden finansieras genom en årlig avgift om 0,15% av det kommunala skatteunderlaget (totalt 2,5 mrd kr/år). Maxbelopp 1,5% av skatteunderlaget (2011 års värde ca 25 mrd kr). En statlig kredit ges med motsvarande belopp.
Utredaren menar att en fond tydligt visar hur inkomster och utgifter balanserar över tiden. Utbetalningar från fonden kan också göras utan hänsyn till det statliga utgiftstaket.
2.    För att utjämna intäkter över en konjunkturcykel får kommuner och landsting reservera medel i en resultatutjämningsreserv under vissa förutsättningar.  Resultatredovisningen i årsredovisningen föreslås bli mer detaljerad.
Utredaren vill öka flexibiliteten i nuvarande regelverk och tillåta reglering av över- respektive underskott i hög- respektive lågkonjunktur. Statens överskottsmål bygger på ett positivt resultat under en konjunkturcykel, medan kommunerna idag måste balansera budgeten varje år.
SmåKoms synpunkter på förslagen återfinns ovan.

I beslutet om detta remissyttrande har hela styrelsen i SmåKom deltagit:
Ordförande Peter Lindroth från Karlsborgs kommun, vice ordförande. Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Calill Ohlson från Askersunds kommun, Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun, Eva Johansson från Svenljunga kommun, Anders Ljung från Kinda kommun samt
Jan Bohlin från Hagfors kommun.

Peter Lindroth                                        Hilkka Eskelinen
Ordförande i SmåKoms styrelse        Sekreterare i SmåKoms styrelse

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram