Under två dagar i början av april mötte SmåKoms arbetsutskott sammanlagt 35 riksdagsledamöter. Samtalen rörde sig kring bristen på bostäder i hela landet och serviceutbudet på landsbygden. Vi kom också in på frågan om integration. Strandskyddet aktualiserades med kraft på SmåKoms höstmöte, och även detta berördes, liksom det färska förslaget till landsbygdsprogram.

Att bostadsbyggandet måste öka på de flesta håll, och att det skulle frigöra villor och större bostäder om vi till exempel bygger fler trygghetsboenden var alla överens om. Det stora bekymret som finns på landsbygden men inte i de ”heta” områdena av landet är dock fortsatt finansieringsfrågan. SmåKom påtalade att det finns modeller för finansiering i våra grannländer, som borde övervägas.

Krav på ”marknadspriser” finns t ex inte i Finland, där staten har garantier för bostadslån som möjliggör bostadsbyggnation. Bankerna i Sverige kan lastas såtillvida, att när man nekar lån, bidrar man till att hålla marknadspriset lågt.

Byggpriserna i Sverige är fortsatt en hämsko.

En ny utredning har tillsatts om kommersiell service i extrem glesbygd. Gott nog, men som vanligt önskar SmåKom att den Högdalska utredningen från 2009 om service till medborgarna borde genomföras. Staten måste gå före, vilket inte sker när man överger landsbygden.

Kommunerna och staten måste fortsätta att utveckla vägar för våra nya svenskar att snabbt få nytta sin i många fall höga kompetens i vårt samhälle. Alla behövs för att täcka Sveriges behov av kunskap och personal.

Regeringspartierna har aviserat att en proposition är på gång under våren om vissa lättnader i strandskyddet. Samtidigt pågår på länsstyrelserna i landet en skärpning av skyddet. Det generella skyddet är 100 meter, men staten vill behålla undantaget 300 meter på många håll.

Landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen innehåller goda delar som mycket medel till bredband och service, vilket SmåKom välkomnar. Ett kvarvarande bekymmer är det komplicerade ansökningsförfarandet. Myndighetsansvaret är delat mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket, vilket försvårar t ex sökandet av medel till bredband.

Se också bilderna från våra möten.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram