Den 23 september var det dags för Småkoms partibesök i riksdagen.
SmåKoms delegation bestod av ordförande Peter Lindroth, vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen.

Vi träffade denna dag Centerpartiet och Vänsterpartiet. Våra samtal handlade om
fyra områden:

  1. Jordbruksverkets prioritering av områden för lokalt ledd utveckling
  2. Den parlamentariska landsbygdspolitiska kommittén
  3. Migration och integration
  4. Statsbidrag till kommunerna.

Den första punkten är föranledd av Jordbruksverkets beslut att prioritera 48 av 53 områden för lokalt ledd utveckling. Det innebär att fem områden, som ej prioriterats, blir vita fläckar på Sveriges karta. En interpellationsdebatt har förts om saken i riksdagen under våren. Beslutet tycks dock fast och omöjligt att ändra.

Vi diskuterade olika strategier för att få med de vita fläckarna på ”utvecklingskartan”.

SmåKom kommer att träffa landsbygdsministern senare i höst, då bland annat detta ärende kommer att tas upp.

Regeringen har utsett en parlamentarisk kommitté som ska arbeta för att utreda olika frågor om Sveriges landsbygd. Arbetet är i sin linda. SmåKom kommer att följa utredningen. För dagen träffade vi två av ledamöterna, Kristina Yngwe och Håkan Svenneling.

Inom området migration och integration diskuterades det lagförslag som ligger om ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Lagförslaget innebär en skyldighet för alla kommuner att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. Småkoms styrelse har antagit ett yttrande över förslaget.

Integrationsfrågan är viktig, och här diskuterades olika åtgärder som krävs, både statliga och kommunala, för att vi ska dels bemästra dagens läge med många flyktingar och asylsökande, dels få en snabb integration till stånd så att vi så snabbt som möjligt kan tillgodogöra oss det nödvändiga resurstillskott som nyanlända utgör.

Vad gälle statsbidrag till kommunerna, konstaterade SmåKoms ordförande att små kommuner kan ha svårt att både orientera sig och att ansöka om riktade statsbidrag med komplicerade ansökningsprocesser. SmåKom förordar en höjning av de generella statsbidragen, vilket vi framförde.

Riksdagsbesöken fortsätter under oktober och november månader, då vi kommer att träffa ytterligare fem partier.

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Svenneling-Hkan-0682989845822/

0682989845822_Max (1)

2015-09-23-11.58.43

 

 

 

 

 

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram