Notice: Undefined offset: 0 in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 180
De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Små företag behöver också bredband


Notice: Undefined offset: 0 in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 180

SmåKoms styrelse antog vid sammanträdet den 22 januari yttrande om utredningen Små företag-stora möjligheter med it. I yttrandet konstateras först att en grundförutsättning för att kunna nyttja it, är att det finns en robust internetuppkoppling.

Yttrandet i sin helhet finns nedan

 

Yttrande – Slutbetänkande SOU 2012:63 Små företag – stora möjligheter med it

SmåKoms synpunkter i sammanfattning 

  •  En grundförutsättning för att små företag ska kunna använda sig av möjligheterna med it är att det finns fungerande, robust bredband i hela Sverige, vilket urredningen konstaterar och SmåKom livligt instämmer i
  • Ett tydligt uppdrag till en myndighet – Tillväxtverket – att ansvara för it i små företag välkomnas. Det finns en bra utgångspunkt för arbetet i de hinder som de små företagen identifierat för sin it-utveckling.
  •  Ytterligare administrativa pålagor i form av statistikinsamling gällande små företag måste vara mycket väl motiverade.
  • Det är positivt med förslagen om större möjlighet att använda regionalt investeringsstöd och regionalt bidrag för it-ändamål, och att it ska vara ett prioriterat område i EU:s strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020. Föreslaget nationellt stöd – it- checkar- låter också enkelt och bra.
  • Samverkansforum, partnerskap och andra förslag som kräver en större tidsinsats från de små företagens sida, kan vara svårt för små företag att prioritera (se nedan under ”Hinder”). Bättre information och kunskapsförmedling via exempelvis ”verksamt.se” kan vara ett alternativ.

Kommentarer i övrigt 

Bredband. Utredningen ”omfattar inte infrastrukturella frågor”, men ”för…småföretag är …bredband med bra kapacitet en helt avgörande fråga för företagets verksamhet”. De vita fläckar som finns på Sveriges bredbandskarta måste bort. SmåKoms anser att det är rimligt med ett statligt åtagande för infrastrukturen där marknaden inte räcker till.

Tillväxtverkets roll. Tillväxtverket har en omfattande programverksamhet, men inte något

”program kopplat till it-användning i små företag”. Ett sådant program inom ramen för Tillväxtverkets verksamhet behövs. Förslaget att förbättra kännedomen om ”verksamt.se” som en kunskaps- och informationsspridare, liksom ett mål för ökad användning bland småföretag, är bra. 2

Statistik. Utredningen föreslår att SCB:s årliga it-undersökning även ska omfatta företag med 0-9 anställda. Motiven är att man ska kunna ”följa och sprida kunskap kring it:s betydelse för småföretagen”.

Regeringen har som ambition att förenkla för företagen. Företagens egna organisationer samlar information. SmåKom anser att försiktighetsprincipen bör gälla för ytterligare administrativa pålagor på små företag. Resultatet av pågående utredning (2012:35) om minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen samt regelförenklingar bör avvaktas.

EU-medel och nationella medel. Om strukturfondsmedel inte tilldelas via EU:s budget i önskad omfattning, är det viktigt att den svenska staten i stället avsätter medel. Risken finns att strukturfonderna får mindre medel än tidigare i EU:s budgetförhandlingar. Alla regionala strukturfondsområden i Sverige, utom Skåne, har enligt uppgift tagit in it som ett prioriterat område inför nästa programperiod.

Nationella medel om 90 miljoner kronor föreslås för it-checkar, vilket kan ses som en bra början. Hinder. Utredningen hänvisar till Företagarnas enkät, där de tre största hindren som nämndes var

tidsåtgång för att installera och lära sig nya system

tidsåtgång för att hitta rätt it-lösning

kostnader för it-drift och installation.

De företag som har en fungerande verksamhet, som löper på, ser inte affärsnyttan med att avsätta tid och pengar till digital utveckling. Här finns ett stort behov av information och ett behov att att utveckla enkla it-system anpassade för små företag. Ökande tillgänglighet till moln-tjänster kan på sikt förväntas undanröja delar av kostnadshindret. Kompetensbrist, brist på internet och olika systemstandarder är ytterligare hinder. Utredningen har bra resonemang kring åtgärder för dessa hinder. Tillväxtverket har här en viktig roll i att ta fram goda exempel på hur mycket bättre en verksamhet kan bli om också it – inklusive kompetens – utvecklas. Besöksnäringen, med många små företagare, är bland andra ett gott exempel på god affärsstrategisk it.

Konsekvensanalyser. Angående lokal service på landsbygden – ”det är av vikt att en samverkan sker mellan privata och offentliga servicegivare” – föreslår SmåKom att de lösningar som presenteras utredningen Se medborgarna– för bättre offentlig service (SOU 2009:92), genomförs. 3

I beslut om detta yttrande har hela SmåKoms styrelse deltagit:

Ordförande Peter Lindroth från Karlsborgs kommun, vice ordförande Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Calill Ohlson från Askersunds kommun, Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun, Eva Johansson från Svenljunga kommun, Anders Ljung från Kinda kommun samt Jan Bohlin från Hagfors kommun.

Peter Lindroth                                                          Hilkka Eskelinen

Ordförande i SmåKoms styrelse                           Sekreterare i SmåKoms styrelse

Dela gärna!