Apoteksfrågan

Omreglering får inte påverka landsbygdens service negativt

Sammanfattning

SmåKom vill genom vårt remissyttrande över SOU 2008:4 (Omreglering av apoteksmarkna- den) dels uttrycka att vi är positiva till kvalitativt inriktade förändringar av offentligt organise- rad service och dels samtidigt varna för att reformer som den föreslagna kring apoteksverk- samheten riskerar att försämra utbudet av apoteksservice på landsbygden.

SmåKom är inte principiellt emot att man förändrar den offentliga servicens inriktning och

kvalitet men har av erfarenhet noterat att flertalet förändringar av offentligt ägda eller organi- serade servicefunktioner har en tydlig tendens att missgynna landsbygdsregionerna och mind- re tätbebyggda områden. Om flera viktiga servicefunktioner som Arbetsförmedlingen, polis- verksamheten, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, SJ och Posten väsentligt tunnar ut ser- vicekvaliteten och serviceutbudet på landsbygden, vilket skett de senaste tio åren, är risken stor för att även Apotekets omdaning påverkar landsbygdens service på ett negativt sätt.

När staten och i flera fall även landstingen förändrat sin lokalt orienterade service har detta nästan utan undantag påverkat landsbygdens service på ett negativt sätt med följden att även den kvarvarande och livsviktiga grundservicen i form av livsmedelsbutiker, bensinstationer och små skolor direkt kommit att hotas. Utan en bra närservice riskerar landsbygdsdistrikten att särskilt barnfamiljer flyttar till större orter och att inflyttningen mot hushållens innersta önskningar stannar av. Denna onda spiral har staten gett extra kraft åt under senare år genom den snabba avlövningen av landsbygdens individ- och hushållsinriktade statliga service. Ju fler servicefunktioner som försvinner från en bygd eller kommun, desto större risk för att all övrig verksamhet påverkas negativt. En sådan utveckling känns orimlig, inte minst med tanke på att hela regeringskansliet just nu arbetar med att skapa en offensiv landsbygdsstrategi i syfte att stärka landsbygdens framtida utveckling.

Det finns också som SmåKom ser det en uppenbar risk att om man skiljer försäljningen av receptfria läkemedel från apoteken och tillåter försäljning av dessa i allehanda försäljningska- naler att det ekonomiska underlaget för de kvarvarande apoteken blir sämre med följd att landsbygden riskerar en gles etableringsstruktur. Med en sådan utveckling kan även befintliga apotek i befolkningsglesa regioner riskera en nedläggning oavsett operatör.

SmåKom, som är en nationell samarbetsorganisation för över 100 av landets befolknings- mässigt små kommuner i landsbygdsregionerna, vill med detta vårt remissvar i första hand slå vakt om principer som garanterar att hela landet och samtliga kommuner får möjlighet att även i fortsättningen få tillgång till minst ett apotek. Vi kan tyvärr konstatera att dessa aspek- ter inte har fått det utrymme i aktuell utredning som de borde.

När finansmarknadsminister Mats Odell talade på Landsbygdsriksdagen i Lycksele i början av mars menade han att det var viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv på den statliga servi- cen på landsbygden. Såvitt vi kan se saknas en sådan analys och sådana förslag i aktuell ut- redning om apoteksstrukturens framtida utformning. Vi kan inte heller se att Mats Odells krav på en samordnad statlig service har lämnat något avtryck i apoteksutredningen.

Av dessa skäl kräver SmåKom att de regionala följdeffekterna av skilda scenarier för den framtida apoteksstrukturen noga studeras innan regeringen överlämnar en apoteksproposition till Riksdagen.

Styrelsen för SmåKom   Peter Lindroth SmåKoms ordförande, gm Ronny Svensson (dåvarande SmåKoms sekr)

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram