SmåKom har nu svarat på utredningen ”Vital Kommunal demokrati”, se yttrandet nedan.

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande – Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30)

SmåKoms synpunkter på utredningens förslag

1. SmåKom säger ja till förslaget att minska antal fullmäktigeledamöter till minimum 21 i kommuner med upp till 8 000 röstberättigade och minimum 31 i kommuner med från 8 000 till 16 000 röstberättigade (p 2.3 i utredningen). Det är bra med en flexibel bestämmelse om antalet kommunfullmäktigeledamöter i de mindre kommunerna. Det står även efter förändringen kommunerna fritt att ha ett större antal fullmäktigeledamöter om så önskas. Småkom ställer sig dock frågande till uppgiften att ”erfarenheter från små kommuner visar att partierna har svårt att fylla sina listor och att fullmäktigeledamöter hoppar av sina uppdrag oftare än i större kommuner”. Belägg efterfrågas för detta påstående.

2. SmåKom säger ja till förslaget att det i kommunallagen ska framgå vilka som utgör fullmäktiges presidium (p 2.7 i utredningen). I många kommuners arbetsordning framgår vilka som ingår i presidiet, men Småkom ser inget hinder i att detta skrivs in i kommunallagen.

3. SmåKom säger nej till förslaget om en lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting (p 3.4 i utredningen). SmåKom ser en stor fara i att demokratin riskerar att urholkas genom att oppositionens möjligheter till insyn och påverkan försämras genom förslaget.

4. SmåKom säger ja till kommitténs förslag som möjliggör deltagande i sammanträden på distans (p 4.9 i utredningen). Det är ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt att öppna för denna möjlighet. Särskilt i befolkningsmässigt små kommuner med stora geografiska avstånd kan medverkan i politiken främjas. SmåKom tror emellertid inte att denna reform i någon betydande utsträckning påverkar olika gruppers avhopp från eller engagemang i politiska uppdrag.

5. Det är bra att frågan om tjänstledighet för den som har förtroendeuppdrag och som arbetar i ett annat land utreds vidare (p 5.8 i utredningen).

2

6. SmåKom säger nej till att inleda den nya mandatperioden tidigare än den 1 november valåret (p 6.5 i utredningen). SmåKom ser svårigheter i att slutföra förhandlingar, som ofta kan ske i många olika konstellationer i små kommuner, inom den korta tidsperiod som föreligger mellan slutligt valresultat och föreslagen verksamhetsstart. Många praktiska frågor behöver lösas. Nuvarande ordning med mandatperiodens början den 1 november fungerar väl och bör behållas.

7. SmåKom säger nej till förslaget att benämningarna kommunalråd, landstingsråd och oppositionsråd ska nämnas uttryckligen i kommunallagens bestämmelser om de förtroendevalda för att förtydliga att dessa fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (p 7.5 i utredningen). SmåKom konstaterar att det i flera små kommuner finns oppositionsråd och andra förtroendevalda som arvoderas från några procent och uppåt. De skulle inte kunna ha benämningen ”råd” om lagförslaget ovan genomförs. SmåKom anser att kommunerna är bäst lämpade att avgöra hur förtroendevalda ska benämnas och arvoderas.

8. SmåKom säger ja till förslaget att fullmäktige ska ha rätt att utse ett nytt nämndpresidium om det parti som nämndordförande representerar har blivit en del av den politiska minoriteten i fullmäktige (p 8.11 i utredningen).

9. SmåKom delar bedömningen att lagstiftningen beträffande direktvalda nämnder inte behöver ändras, och att kommunallagen ändras så att reglerna om proportionella val inte ska vara tillämpliga på geografiska nämnder som fullmäktige med kvalificerad majoritet beslutat tillsätta på annan grund än partipolitisk (p 9.10 i utredningen).

10. SmåKom tror också att behovet av samverkan ökar särskilt i mindre kommuner, och att upphandlingsreglerna i nuvarande form utgör ett hinder för samverkan. (p 10.9 i utredningen).

11. SmåKom instämmer i kommitténs bedömning om att kommunalt partistöd inte ska ges till partier som saknar representation i fullmäktige (p 11.11 ,11.12 och 11.14 i utredningen).

12. SmåKom anser i övrigt att ingen lagreglering ska ske angående det kommunala partistödet. Småkom motsätter sig förslagen om reglering av utbetalning, redovisning och användning av det kommunala partistödet (kap 11 utredningen). Det känns för SmåKom inte rimligt med en lagreglering av kommunala partistöd. Frågan kan regleras av kommunerna vid behov.

13. SmåKom noterar beträffande kapitel 12 ”Kommuner och landsting i kris” att det redan idag finns möjligheter för kommuner att inom ramen för gällande regelverk söka biträde hos staten vid en allvarlig ekonomisk eller politisk kris.

 

I beslutet om detta remissyttrande har hela styrelsen i SmåKom deltagit:

Ordförande Peter Lindroth från Karlsborgs kommun, vice ordförande. Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Calill Ohlson från Askersunds kommun, Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun, Eva Johansson från Svenljunga kommun, Anders Ljung från Kinda kommun samt Jan Bohlin från Hagfors kommun.

Peter Lindroth Hilkka Eskelinen

Ordförande i SmåKoms styrelse (enligt uppdrag)

Sekreterare i SmåKoms styrelse

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram