De små kommunernas samverkan

SmåKoms synpunkter på inkomstutjämningen

SmåKom har yttrat sig över förslaget till inkomstutjämning. Vi tillstyrker att den ingår som en del av skatteutjämningspaketet, men anser samtidigt att det är tveksamt att ge en miljard till företrädesvis lågskattekommuner i Stockholmsområdet, som inte längre får otillbörlig ersättning i kostnadsutjämningens barnomsorgsdel.  SmåKom anser också att en uppföljning bör säkras i det nya systemet så att liknande skevheter inte kan uppstå i framtiden. Läs hela yttrandet här.

Dela gärna!