Här kan du läsa vad SmåKom tycker om förslag till vissa ändringar, framför allt angående sanktionsavgifter, i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

registrator@social.ministry.se ; s.pbb@social.ministry.se
Socialdepartementet Fredsgatan 8
103 33 STOCKHOLM

Remissvar - förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338)
SmåKoms synpunkter i sammanfattning

SmåKoms resonemang

En av erfarenheterna sedan den nya plan- och bygglagen antogs 2010 är att sanktionsavgifterna i vissa fall har blivit orimliga. En olovlig industribyggnads avgift kunde exempelvis öka från 25 000 kr till 300 000 kr. Även eldstäder, i vissa fall insättning av en kassett i en öppen spis, har föranlett mycket höga sanktionsavgifter, då sanktionen varit kopplat till byggnadens yta.

Att detta rättas till är bra. Avgifterna i förordningen baseras på prisbasbelopp. Ett önskemål som effektiviserar är att avgifterna presenteras i kronor och uppdateras av exempelvis Boverket årligen.

SmåKom anser att möjligheten för kommunen att sedan sätta ned avgiften ytterligare är positiv. För att säkerställa likabehandling behövs dock förbättrad vägledning från Länsstyrelsernas sida till kommunerna.

För att öka kunskapen om bygglovs- och anmälningsplikt bedömer SmåKom att det behövs ytterligare information från Boverkets sida.

I beslut om detta yttrande har hela SmåKoms styrelse deltagit:

Ordförande Peter Lindroth från Karlsborgs kommun, vice ordförande. Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Calill Ohlson från Askersunds kommun, Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun, Eva Johansson från Svenljunga kommun, Anders Ljung från Kinda kommun samt Jan Bohlin från Hagfors kommun.

Peter Lindroth                                                                                         Hilkka Eskelinen

Ordförande i SmåKoms styrelse                                                         Sekreterare i SmåKoms styrelse

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram