SmåKoms styrelse har yttrat sig över utredningen SOU 2016:1, Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.
Utredningen slår fast att styrning saknas från statens sida. Oklarhet råder också om omfattningen av statlig fiber, och i vissa fall om var den finns och hur den utnyttjas. SmåKom föreslår därför att
- en heltäckande fiberutbyggnad inklusive accesnät prioriteras i statsbudgeten genom att förslagsvis tio miljarder kronor avsätts per år under fem år. Medlen tas lämpligen genom omprioritering av infrastrukturbudgeten.

- Post- och Telestyrelsen (PTS) utan dröjsmål får ett tidsbestämt uppdrag att kartlägga fiberkabeltillgången i Sverige, och att alla som äger fiberkabel åläggs att lämna information.

- styrningen av statliga verk och bolag stärks väsentligt för att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma fiberresurser, inklusive ett tydligt uppdrag att anlägga och upplåta kanalisation samt att anlägga högsta möjliga antal fiberpar vid renoveringar och utbyggnader.

- ett samlat ansvar för all statlig fiberinfrastruktur till ett verk, ett departement och med en ansvarig minister.

Remisstiden pågår, och synpunkter kan skickas till regeringen senast den 16 maj via e-post:

n.registrator@regeringskansliet.se; maria.solberg@regeringskansliet.se
Använd er gärna av vårt yttrande, som bifogas här!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram