Den statliga upphandlingsutredningen med Anders Wijkman som utredare har kommit med ett spännande betänkande ett halvår innan slutrapporten färdigställs. Utredningens uppdrag är ju att utvärdera hur den offentliga upphandlingen fungerar sett från ett ekono- miskt och samhällspolitiskt perspektiv. Man skall också försöka lägga grunden till en mat- nyttig statistik för alla dem som arbetar med att köpa in varor och tjänster till staten, kom- munerna och landstingen.

29 av 290 kommuner samt SmåKom har fått delbetänkandet "På jakt efter den goda affären" (SOU 2011:73) på formell remiss. Av de 29 kommunerna tillhör 8 de små och bland dem finns Orsa och Rättvik - medlemmar i SmåKom. Som alla väl känner till kan samtliga kommuner, organisationer och medborgare också lämna ett yttrande. Skillnaden är bara den att de utpekade remiss-skrivarna får betänkandet utan kostnad.

I delbetänkandet finns inte några konkreta förslag men viktiga principiella riktlinjer för de framtida offentliga inköpen av bl.a. livsmedel. Till dessa hör bl.a. att utredaren vill höja beloppen vid direktupphandling (det skulle spara en mängd byråkrati och kostnader), ön- skar större möjligheter till dialog och förhandling mellan parterna, vill öka den elektroniska upphandlingen och bättre utvärdera pågående och avslutade upphandlingar, önskar för- bättra ramavtalen och underlätta formuleringarna om kvalitet vid offentliga inköp.

Från ett SmåKom-perspektiv ser vi att Anders gått oss till mötes på många punkter. Bl.a. därför är det viktigt att vi tillsammans formulerar ett riktigt innehållsrikt och progressivt remissvar. I slutet av juni nästa år kommer slutrapporten.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram