Yttrande över utredningen,  Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050

SmåKoms synpunkter:

Utredningens ansats och perspektiv

Att få en samlad bild av behovet av infrastrukturutvecklingen i Sverige är angeläget.

Utredarna konstaterar att prognoserna för trafikvolymens utveckling är osäkra. Antagandet görs att befolkningskoncentrationen mot de tre storstäderna fortsätter. Utredningens förslag bygger på detta antagande.

SmåKom anser att regeringens ambition om utveckling i hela Sverige och ett landsbygdsperspektiv i alla beslut måste få större genomslag i infrastruktursatsningar. Det kan ske genom att vägar som för närvarande är mindre trafikerade också underhålls, liksom  järnvägssträckningar. För landsbygdsregionerna är en väsentlig förbättring av infrastrukturen en direkt förutsättning för kommunernas basfunktioner och förmåga att behålla sin befolkning och sina företag, förädla sina produkter och i större utsträckning kunna bidra till den nationella ekonomiska tillväxten. En högklassig infrastruktur gör beroendet av särskilda företagsstöd betydligt mindre och ger nyföretagande och utveckling av befintliga företag större chanser att lyckas. Bland annat besöksnäringens utvecklingsmål och gruvnäringens expansion, som beskrivs i utredningen, förutsätter investeringar i vägar och järnvägar på landsbygden.

Finansiering av statlig infrastruktur

SmåKom säger nej till att öka den kommunala medfinansieringen av investeringar inom den statliga infrastrukturen om inte principerna först fastställs. Vi accepterar att de kommuner som av olika skäl med särskilda resurser vill genomföra en infrastruktursatsning gör det. Det får dock inte innebära att det aktuella projektet får en förtur i relation till den tidigare fastställda prioriteringsordningen för statlig infrastruktur.

Småkom säger nej till förskottering som finansieringsform.

Som finansieringsalternativ förordas en statlig upplåning nationellt eller internationellt, såväl som en ökad användning av broavgifter och trängselskatter i växande storstadsmiljöer. Avdragsrätten för resor till och från arbetet skulle tydligare kunna behovsstyras till den del av befolkningen som saknar kollektiva färdmedelsalternativ.

I detta yttrande har hela styrelsen för SmåKom deltagit: ordförande. Peter Lindroth från Karlsborgs kommun, vice ordförande Kerstin Sjöström från Nordmalings kommun, Calill Ohlson från Askersunds kommun, Eva Johansson från Svenljunga kommun, Anders Ljung från Kinda kommun, Jan Bohlin från Hagfors kommun samt Sven-Åke Draxten från Bräcke kommun.

 

 

Peter Lindroth                                                               Hilkka Eskelinen

SmåKoms ordförande                                                    SmåKoms sekreterare

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram